menu
close_24px

Generelle vilkår for House of Agile AS

 1. Innledning:

  • Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder for alle tjenester levert av House of Agile AS ("Selskapet") til våre kunder ("Kunden").

 2. Omfang av Tjenester:

  • Selskapet skal levere konsulenttjenester som beskrevet i den individuelle avtalen eller oppdragsbekreftelsen.
  • Endringer i tjenestenes omfang skal avtales skriftlig mellom partene.

 3. Betalingsvilkår:

  • Priser og betalingsbetingelser for tjenestene skal være som angitt i oppdragsbekreftelsen.
  • Fakturaer skal betales innen 30 dager fra fakturadato, med mindre annet er avtalt.

 4. Ansvarsbegrensning:

  • Selskapet er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Selskapets side.
  • Selskapets totale ansvar er begrenset til det beløp som Kunden har betalt for tjenesten som gir grunnlag for kravet.

 5. Konfidensialitet:

  • Partene forplikter seg til å holde all informasjon om den andre partens forretningshemmeligheter konfidensiell.
  • Denne forpliktelsen gjelder også etter avtalens opphør.

 6. Force Majeure:

  • Ingen av partene skal være ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser dersom dette skyldes omstendigheter utenfor deres rimelige kontroll.

 7. Oppsigelse:

  • Avtalen kan avsluttes av begge parter med en skriftlig varsel på 30 dager, med mindre annet er spesifisert i oppdragsbekreftelsen.

 8. Tvisteløsning:

  • Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene skal først søkes løst gjennom forhandlinger. Hvis løsning ikke oppnås, skal tvisten løses ved norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 9. Endringer i Vilkårene:

  • Selskapet forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene. Endringer trer i kraft 30 dager etter at de er kommunisert til Kunden.

 10. Kontaktinformasjon:

  • Ved spørsmål om disse Vilkårene, vennligst kontakt Selskapet på las@houseofagile.no.